Działka budowlano-rolna

Działka budowlano-rolna na sprzedaż

do negocjacji 79 PLN
Działka budowlana

Wiosna2018, działki budowlane na sprzedaż

cena: DO NEGOCJACJI

Nieruchomość, cena s/o 3.432.000,00

3,432,000 PLN
Contact nameDorota (Bezpośrednio)
Contact phone+4871 35 63 919, wew. 801
TypeDziałka niezabudowana
Sold No
Contract Sale
StatusDo sprzedaży

Description

Przetarg odbędzie się w dniu 06.02.2018 r.

Ogólna powierzchnia działki nr 140/8 AM-1 wynosi: 0,9385 ha, użytki w całości: inne tereny zabudowane

Cena wywoławcza: 3 432 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych)

Postąpienie: 34 400,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych)
Wadium: 514 800,00 zł (słownie: pięćset czternaście tysięcy osiemset złotych)

Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto, stawka VAT – 23%

Przetarg odbędzie się w dniu 06.02.2018 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, ul. Mińska 60, o godz. 10:00.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 22.01.2018 r. do 05.02.2018 r. w dni robocze w godzinach 9.00-14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Dla działki nr 140/8 AM-1, obręb Tarninów, prowadzona jest księga wieczysta nr LE1L/00085004/3 przez VI WKW Sądu Rejonowego w Legnicy.

Nieruchomość znajduje się w części śródmiejskiej miasta Legnica, w pobliżu ulicy Chojnowskiej (droga krajowa nr 94 relacji Zgorzelec-Wrocław), w centralnej części kwartału zabudowy ulic Chojnowskiej – Marynarskiej – Lotniczej – Żołnierskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się grunty niezabudowane, dalej zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna. Od wschodu i zachodu nieruchomość przylega do działek nr 140/7, 140/9 AM-1, stanowiących własność gminy miejskiej Legnica, które przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na teren ulic dojazdowych. W dalszym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa  wielorodzinna i grunty niezabudowane. Nieruchomość o kształcie regularnym, niezabudowana, porośnięta trawą, chwastami i zakrzaczeniami. Przez teren działki nr 140/8 AM-1 przebiega droga wewnętrzna, w znacznej części utwardzona asfaltem. W terenie widoczne są wydeptane ścieżki piesze. Na terenie nieruchomości posadowione są stare słupy elektroenergetyczne bez okablowania. Fragment działki pokrywają płyty betonowe. Od strony ul. Chojnowskiej znajduje się podmurówka betonowa po ogrodzeniu nieruchomości.

Na nieruchomości znajduje się DRZEWOSTAN. Na dz. 140/8 AM-1 występują  pojedyncze zadrzewienia wzdłuż ulicy Chojnowskiej.

UWAGA: Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25.07.2017 r. w północnej części działki nr 140/8 AM-1 zlokalizowana była stacja paliw dawnych Zakładów Ogrodniczych w Legnicy – zlikwidowana prawdopodobnie w II połowie 2004 r. W związku z powyższym, nie można wykluczyć, że w tym rejonie grunty
są zanieczyszczone produktami ropopochodnymi. W obowiązującym „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Chojnowskiej, Samuela Bogumiła Lindego, Lotniczą i Żołnierską w Legnicy”,
zatwierdzonym przez Radę Miejską Legnicy uchwałą nr V/48/07 z dnia 26 lutego 2007 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem: 6MW,U,A – zespół projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub/i administracyjnej oraz funkcji uzupełniających, w szczególności: miejsca postojowe dla samochodów osobowych, garaże podziemne, tereny zieleni urządzonej i place zabaw dzieci, podwórza gospodarcze, ciągi piesze; obsługa komunikacyjna terenu z istniejących ulic Żołnierskiej, Marynarskiej, z projektowanych ulic dojazdowych 14KDD i 15KDD (dz. nr 140/7, 140/9 AM-1) oraz z projektowanej drogi wewnętrznej KDWD o minimalnej szerokości linii rozgraniczających 12 m – ulice wewnętrzne dojazdowe.

Sciągnij ważne szczegóły: 2018-02-06 Zalacznik 60_15_1 (.PDF)

REZYDENT.INFO : REZYDENT.INFO VERSION ENGLISH – UNLIMITED ON SALE << Hire a representative (for a Buyer’s from overseas): Robert or Zena

Video

Floor Plans

Position

Similar properties

Translate »