Działka budowlano-rolna

Działka budowlano-rolna na sprzedaż

do negocjacji 79 PLN
Działka budowlana

Wiosna2018, działki budowlane na sprzedaż

cena: DO NEGOCJACJI

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Priorytet Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019

„W latach 2018-2019 będą miały miejsce formalne negocjacje na forum Unii Europejskiej, dotyczące wieloletnich ram finansowych (WRF) po 2020 r. W połowie lutego 2018 r. Komisja Europejska (KE) przygotuje specjalny dokument na temat kolejnych WRF, który ma być jej wkładem do dyskusji szefów rządów i państw UE zaplanowanej na nieformalnym szczycie w dniu 23 lutego 2018 r. Stosownie do planu, w maju 2018 r. KE przyjmie oficjalny komunikat i projekty zmian w przepisach prawnych w zakresie WRF. Uruchomi to formalny proces negocjacji. Dążeniem KE jest zakończenie tych negocjacji wiosną 2019 r.

Zaplanowana do przedstawienia w maju 2018 r. propozycja KE dotycząca budżetu UE na lata 2021-2027 obejmowała będzie m.in. propozycje alokacji środków budżetu UE na realizację polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz sposób ich podziału pomiędzy poszczególne państwa członkowskie. Do ww. dokumentu przygotowywane będą opinie oraz propozycje stanowisk obejmujące rozwiązania, kluczowych z punktu widzenia Polski, elementów polityki rozwoju obszarów wiejskich. Działania w ramach ww. priorytetu obejmować będą również przygotowanie stanowisk na poszczególne posiedzenia grup roboczych i komitetów w KE oraz w Radzie, jak również informacji i stanowisk do propozycji zgłaszanych przez Parlament Europejski (PE) w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) będzie brało aktywny udział w procesie negocjacji WRF, przede wszystkim przez zaangażowanie w prace działającego w ramach Komitetu do Spraw Europejskich (KSE) Zespołu roboczego do spraw przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych budżetu UE na lata 2014-2020 i negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 r. MRiRW wspierać będzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (wiodące dla spraw WRF) w dyskusji na forum instytucji UE (Rada Europejska i Rada UE). MRiRW śledzić będzie także dyskusję prowadzoną na forum PE i wspierać zaangażowanie polskich posłów w proces dotyczący wypracowania stanowiska PE w sprawie przyszłych WRF. Także na forum Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie przedstawiał polskie cele i argumentację na rzecz korzystnych dla Polski rozwiązań finansowych w ramach przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR), w tym w zakresie wyrównania poziomu płatności bezpośrednich. Celem nadrzędnym tych działań jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania WPR, jak i właściwej dystrybucji tego wsparcia pomiędzy państwami członkowskimi UE w ramach kolejnych WRF.
Po przedstawieniu przez KE wniosku w sprawie WRF na następny okres programowania Rada Europejska i PE zdecydują o kształcie budżetu unijnego po 2020 r., po uwzględnieniu luki powstałej po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, jak również nowych wyzwań budżetowych. źródło: MRiRW”

Translate »