Działka budowlano-rolna

Działka budowlano-rolna na sprzedaż

do negocjacji 79 PLN
Działka budowlana

Wiosna2018, działki budowlane na sprzedaż

cena: DO NEGOCJACJI

Zachęty inwestycyjne – Granty rządowe

‚Operatorem Systemu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister Rozwoju. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (dawniej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.) jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego…

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Beneficjenci

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

  1. sektor motoryzacyjny,
  2. sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
  3. sektor lotniczy,
  4. sektor biotechnologii,
  5. sektor rolno-spożywczy,
  6. sektor nowoczesnych usług,
  7. działalność badawczo-rozwojowa (B+R).’
  8. Załączniki:

źródło: PAIH

Doc Information (Address): Foreign Trade Offices, Bron/PAIH

Translate »